Project Description

เชียงใหม่ ศิลาดล

เชียงใหม่ ศิลาดล

Add to Briefcase

Description

ถ้วยกาแฟและจานรอง 2 ใบในกล่องผ้าไหม ลายขัดน้ำตาล/ ถ้วยกาแฟและจานรอง 2 ใบในกล่องผ้าไหม ลายใบไม้/ ถ้วยกาแฟและจานรอง 2 ใบในกล่องผ้าไหม ลายช้างไทย/ ถ้วยกาแฟและจานรอง 2 ใบในกล่องผ้าไหม ลายดอกไม้/ ถ้วยกาแฟ 2 ใบในกล่องผ้าไหม ลายน้ำเงินแดง/ถ้วยกาแฟ/จานรอง 2 ชุด ศิลาดลสีน้ำเงินในกล่องผ้าไหม/ถ้วยกาแฟกลม/จานรอง 2 ชุด ในกล่องผ้าไหม/ถ้วยกาแฟกลมและจานรอง 2 ใบในกล่องผ้าไหม ลายใบไม้/ ถ้วยกาแฟกลมและจานรอง 2 ใบในกล่องผ้าไหม ลายช้างไทย/แก้วชาทรงกลม ลายดอกบัว/แก้วใส่เครื่องปรุง ลายดอกบัว/ชุดใส่เครื่องปรุง พร้อมถาดรอง ลายดอกบัว/ แก้วมัคกาแฟ สีน้ำเงินใบไม้/กาแฟบด แก้วกาแฟ ศิลาดลสีน้ำเงิน/แก้วกาแฟ ศิลาดลสีน้ำเงิน

Contact

Address :

Name :ทัศนีย์ ยะจา

Telephone : 094-9419956

Website : Chiangmaiceladon.h-shop.co

Email : [email protected]